ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10


ข้อที่
ข้อมูล
รายละเอียด/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
รายละเอียด
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
รายละเอียด
O3 อำนาจหน้าที่
รายละเอียด
O4 ข้อมูลการติดต่อ
รายละเอียด
การประชาสัมพันธ์
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q&A
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายละเอียด
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนรายงาน

O9 รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายละเอียด
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รายละเอียด
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


- คู่มือการให้บริการ-นิสิต
รายละเอียด

- คู่มือการให้บริการบุคคลภายนอก-ผู้รับบริการวิชาการ
รายละเอียด
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการ

- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ-จำนวนนิสิต
รายละเอียด

- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ-จำนวนผู้รับบริการวิชาการ
รายละเอียด
O13E-Service
รายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายละเอียด
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  แผน / รายงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  รายละเอียด
O35รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายละเอียด