ทำเนียบคณบดี

   
ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   
   


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2546 - 2552
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2552 - 2556
   

อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2556 - 2560
   


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2560 - 2564
   


อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน