ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


ปรัชญา

       จัดการดี มีจริยธรรม นำการพัฒนาเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์                

       พัฒนบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมชั้นนำระดับชาติ ภายในปี 2567

พันธกิจ

        1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
       2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานความหลากหลายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
       3. บริการวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

ค่านิยม

       ค่านิยม ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ (BEST)

       BEST: B (Balanced work life) สร้างสมดุลในชีวิตการทำงาน
              E (Expertise) พัฒนาความเชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมสังคม
              S (Social responsibility) รับผิดชอบต่อสังคม
              T (Teamwork) ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ