ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


ปรัชญา

       จัดการดี  มีจริยธรรม นำการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

วิสัยทัศน์                

       เป็นคณะชั้นนำระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม


พันธกิจ

       1. ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีคุณภาพ 

       2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

       3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

ค่านิยม

       BEST: B (Balanced work life) สร้างสมดุลในชีวิตการทำงาน
              E (Expertise) พัฒนาความเชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมสังคม
              S (Social responsibility) รับผิดชอบต่อสังคม
              T (Teamwork) ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ