สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี


สายตรงคณบดีเป็นช่องทางที่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ

ข้อร้องเรียน หรือ ความคิดเห็นถึงผู้บริหารของคณะฯ

เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาคณะฯ


การส่งข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน

หากไม่ประสงค์ให้ทางคณะฯ ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อเสนอแนะ หรือ ความคิดเห็น


การส่งข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail

เพื่อทางคณะฯ จะสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้บริหารของคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน

ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี

คณะฯ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้

ส่งข้อร้องเรียน