ดร.พินิจ ดวงจินดา
ดร.พินิจ ดวงจินดา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อ.จิราพร คงรอด
อ.จิราพร คงรอด
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร
ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ดร.หรรษมน เพ็งหมาน
ดร.หรรษมน เพ็งหมาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต
ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย
รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์
อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์จิราพร คงรอด
อาจารย์จิราพร คงรอด
สาขาวิชาการตลาด
รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย
รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประธานหลักสูตร MBA/DBA
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
สาขาวิชาการบัญชี
รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
สาขาวิชาการตลาด
ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม
ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อาจารย์พัชรทิตา นวลละออง
อาจารย์พัชรทิตา นวลละออง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์พงศภัค แซ่เลี่ยว
อาจารย์พงศภัค แซ่เลี่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
สาขาวิชาการบัญชี
ผศ. ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผศ. ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
ผศ. ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผศ. ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
หลักสูตร MBA/DBA
ผศ. ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
ผศ. ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ศรัณยา อิสรรักษ์
อาจารย์ศรัณยา อิสรรักษ์
สาขาวิชาการบัญชี
ผศ. ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ผศ. ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด
อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
ผศ. ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผศ. ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน
อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ผศ. ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผศ. ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
หลักสูตร MBA/DBA
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ผศ. ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
ผศ. ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
หลักสูตร MBA/DBA
ผศ. ดร.อนุวัต สงสม
ผศ. ดร.อนุวัต สงสม
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ
อาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
นายอนุกูล ศรีวรรณ
นายอนุกูล ศรีวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้าสำนักงาน)
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางธรรญชนก ขนอม
นางธรรญชนก ขนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ชำนาญการพิเศษ)
นางสาวบงกช แก้วคีรี
นางสาวบงกช แก้วคีรี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางนานีญา โต๊ะเส็น
นางนานีญา โต๊ะเส็น
นักวิชาการพัสดุ
นายกมล สุวรรณรัตน์
นายกมล สุวรรณรัตน์
นักวิชาการ
นางสาวเสาวรส สุดตะนก
นางสาวเสาวรส สุดตะนก
นักวิชาการ
นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม
นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม
นักวิชาการ
นางศิริจันทร์ ภักดี
นางศิริจันทร์ ภักดี
นักวิชาการ
นางสาววาสนา มรรคคงคา
นางสาววาสนา มรรคคงคา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวปัญญาพร สันตะโร
นางสาวปัญญาพร สันตะโร
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวชนาภัทร คงสี
นางสาวชนาภัทร คงสี
นักวิชาการ
นายฤชุวัฒน์ โภคา
นายฤชุวัฒน์ โภคา
นักวิชาการ