แบบฟอร์มต่างๆ

งานการเงิน

            แบบ บก.111 (ใบรับรองแทนใบเสร็จ)

            แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

            แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง (คนเดียว)

            แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง (หมู่คณะ)

            สูตรคำนวณเบี้ยงเลี้ยง

            ใบสำคัญค่าลงทะเบียน

            รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน

            สรุป ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

            ใบเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถ

  • เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ

            ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิก

            บันทึกข้อความ

            แบบฟอร์มเบิกค่าปฏิบัติงาน

            แบบฟอร์มรายงานการจ่ายเงินการจัดโครงการ

            แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง (คนเดียว)

            แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง (หมู่คณะ)

            สูตรคำนวณเบี้ยงเลี้ยง

            แบบฟอร์มรายงานโครงการ(1)

            ใบแนบใบเสร็จค่าอาหาร

            ใบสำคัญรับเงิน

            ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร

            ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร อาหารว่าง

            ใบหักภาษี บก.28

            ใบเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถ

  • เอกสารเบิกค่าตรวจข้อสอบ

            บันทึกเบิกค่าตรวจข้อสอบ

            ฟอร์มค่าตรวจข้อสอบ

  • เอกสารเบิกค่าตำรา

            บันทึกเบิกค่าตำรา

            ใบสำคัญรับเงิน

  • เอกสารเบิกค่าตีพิมพ์

            บันทึกเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์

            ใบสำคัญรับเงิน

  • เอกสารเบิกค่าตอบแทนการอ้างอิงผลงานวิชาการ

            บันทึกเบิกค่าตอบแทนการอ้างอิงผลงานวิชาการ

            ใบสำคัญรับเงิน

  • เอกสารเบิกค่านิเทศฝึกงาน

แบบฟอร์มขออนุญาตนิเทศ

            แบบฟอร์มเบิกค่านิเทศนิสิตฝึกงาน

            ฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย

  • เอกสารเบิกค่าสอนเกิน

            แบบฟอร์มค่าสอนเกิน

            ใบแนบค่าสอนเกิน

            บันทึกขออนุมัติเบิกค่าสอนเกิน

            ตัวอย่างใบแนบค่าสอนเกิน

            ตัวอย่างใบเบิกค่าสอนเกิน

            ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินฯ

  • เอกสารเบิกค่าสอนภาคเรียนฤดูร้อน

            แบบฟอร์มเบิกค่าสอนภาคเรียนฤดูร้อน

            ใบลงเวลาภาคเรียนฤดูร้อน

  • เอกสารเบิกค่าสอนสมทบ

            ใบเบิกค่าสอนสมทบสาขาการบัญชี

            ใบเบิกค่าสอนสมทบสาขาบริหารธุรกิจ