ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต กับ 3 รางวัลบทความระดับดี ในการนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 35 และนานาชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ