ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ที่ได้รับรางวัลบทความระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ