คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิราพร คงรอด

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิราพร คงรอด รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ที่ได้รับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ระดับ 3 "ครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร"