ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ 

นางสาวฟ้าประทุม  พึ่งโพธิ์สภ นายเกรียงศักดิ์  เทพเสนา และ นายชิษณุพงศ์  หิรัญกิจรังษี  

ในนามทีม "THIRD PARTY" ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในโครงการ Thaivivat Innovation Camp 2024 การประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา