คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. หรรษมน เพ็งหมาน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. หรรษมน เพ็งหมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2566