การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการส่งเสริมให้นิสิตในหลักสูตรได้เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริฯ 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง ทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริฯ 

โดยมีกิจกรรมให้นิสิตเข้าฐานการเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งให้ฝึกปฏิบัติการ และเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่าง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีนิสิตชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ราย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์และบุคลากรของคณะ 

นำโดย อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ ประธานโครงการ ร่วมด้วย อ.ดร.หรรษมน เพ็งหมาน และนางสาวปัญญาพร สันตะโร กรรมการและเลขานุการโครงการ

ขอขอบคุณวิทยากรประจำฟาร์มตัวอย่างทุกท่านด้วยครับ