โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ (WBL

ตื่นเต้น ๆ ในที่สุดพี่ ๆ ปี 3 ก็จะได้ออกฝึกภาคปฏิบัติครั้งแรกแล้ว

แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะวันนี้ (20 ม.ค. 67) หลักสูตรฯ ได้ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ (WBL) สำหรับนิสิตหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรเทียบชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 

โดยกิจกรรมดังกล่าว คณาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร่วมกันชี้แจงหลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการยื่นเรื่องประสงค์ฝึกภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงความสามารถ และคุณลักษณะของนิสิตที่สอดคล้องกับ CLO s ของรายวิชา และ PLOs ของหลักสูตร

พร้อมกันนี้ยังได้ แนะนำสถานประกอบการที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะต่างๆ ตามที่หลักสูตรคาดหวัง 

และที่ขาดไม่ได้คือ การพูดคุย ทำความเข้าใจในประเด็น #สิ่งที่ควรปฏิบัติ #สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ และ #ข้อควรระวังต่างๆ เมื่อนิสิตเข้าไปเรียนรู้ ณ สถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้สอบถามประเด็นข้อสงสัย

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจแนวปฏิบัติ วัตถุประสงค์รายวิชา แนวทางการประเมินผล และการปฏิบัติตนในการเข้าไปเรียนรู้งานอย่างมืออาชีพ

สำหรับโครงการในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน นำโดย อ.ดร.หรรษมน เพ็งหมาน ประธานหลักสูตรฯ ร่วมด้วย

1. อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์

2. ผศ.ดร.อนุวัต สงสม

3. ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี

และ 4. ผศ.ดร.อนุวัต สงสม