TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
โครงการเปิดโลกไอทีสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่
โครงการปฐมนิเทศและอบรมภาคทฤษฎี สหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับ CP ALL รุ่นที่ 8
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย - GO Pro with Modern Trade to AEC
โครงการสืบสานการละเล่นของเยาวชนไทยในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
โครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร่วมทำบุญตักบาตร แข่งกีฬาเนื่องในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ประชุมคณาจารย์เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย วันที่ 25 ธ.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน วันที่ 25 ธ.ค.60
โครงการการจัดการการค้าปลีกร่วมสมัย : นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ KFC Community Hero 2017
โครงการ การเขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน
โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฎิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ประจำการศึกษา 2560
แนะแนวและรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โครงการบัญชีกับวิถีชุมชนการจัดทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าพื้นเมืองภาคใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตความรู้เกี่ยวกับธนาคาร
นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) ชั้นปีที่ 4 ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ Toyota Campus Challenge 2017 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop


หน้าที่ :