TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ผลงานวิชาการ  กลับหน้าหลัก
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ Google Meet
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ และ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ SCT ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ Google Meet
คุณธรรญชนก ขนอม เจ้าหน้าที่บริหารงาน ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างาน ให้กับบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 8
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน GHB Gift House ในโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม GHB Creative Innovation Contest
นิสิตสาขาวิชาการตลาดได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย จำนวน 2 ทีม จากผู้เข้าส่งผลงาน  จำนวน 108 ผลงาน จากทั่วประเทศ และได้เข้าร่วม Workshop กิจกรรมโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม GHB Creative Innovation Contest
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ในการอภิปราย ภายใต้โครงการ IMT-GT UniNet Mobility Virtual Teen-Talk Project Series 3


หน้าที่ :