TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักการตลาด
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ Event Marketing สำหรับนักการตลาด
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการเปิดโลกธุรกิจค้าส่งและระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับนักการตลาดยุค 4.0
โครงการชายหาดเพื่อชีวิต
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านบัญชีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้ปู สร้างที่อยู่ให้ปลา สร้างผืนป่าให้โลก ปี 2562
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 2 ปีต่อเนื่องจัดโครงการ แบ่งปันความรู้และรอยยิ้มเพื่อผู้สูงอายุ
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ “การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน การวางแผนผลิตผลงานวิจัย และข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน”
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skill) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำสื่อวิดีโอ
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกการเรียนรู้ภาคปฎิบัติ (WBL) พร้อมการสำรวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน (Feedback)
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดโครงการสืบสานประเพณีวันว่าง
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการปักษ์ใต้บ้านเรา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการรู้เขารู้เราเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมของประเทศใน AEC
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ. ตรัง วิจัยประจำปี 2562
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม IYF WORLD CAMP 2019 THAILAND
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม TSU Startup League Boot Camp ปี 2
หลักสูตรการประกอบการและการจัดการจัดโครงการรักษ์น้ำ
นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาทั่วประเทศ
หลักสูตรการประกอบการและการจัดการจัดโครงการรักษ์ช้าง


หน้าที่ :