TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการ พัฒนาเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางดาน บ้านบางดาน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการถอดบทเรียนเพื่อประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียน จากการออกฝึกภาคปฏิบัติ ตามแนวทางของเรียนแบบ Work Based Learning (WBL)
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ปีการศึกษา 2563
การสอบเค้าโครงวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน GHB Gift House  ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และรางวัลชมเชย  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ในโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม GHB Creative Innovation Contest
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา
สาขาเศรษฐศาสตร์ได้เชิญ Dr Lenka Banovcova จากมหาวิทยาลัยบาธ (University of Bath) สหราชอาณาจักร ในการบรรยายพิเศษให้กับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4
โครงการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางการตลาดสำหรับนักการตลาดมืออาชีพ ปีการศึกษา 2563
โครงการเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศฝึกงานสาขาเศรษฐศาสตร์
นิสิตสาขาวิชาการตลาดได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย จำนวน 2 ทีม จากผู้เข้าส่งผลงาน  จำนวน 108 ผลงาน จากทั่วประเทศ และได้เข้าร่วม Workshop กิจกรรมโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม GHB Creative Innovation Contest
นิสิตสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “Toyota Campus Challenge 2020”


หน้าที่ :