TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการเตรียมพร้อมก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS และการแปลผลสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 3
สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการตลาดเพื่อการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวิจัยตลอดชีพ
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ : การสร้างธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการศึกษาดูงานการบริการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ร้านบูตะชาบู สาขาหาดใหญ่
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจพร้อมด้วยนิสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณบดีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ ECBA Freshy Night 2019
นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน ให้ทำวิจัยได้ด้วยตนเอง (ขั้นต่อยอด)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรม European economic and sociocultural learning
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ : ลักษณะบัณฑิตที่นายจ้างคาดหวังและการเตรียวตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดกิจกรรมแนะนำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ให้กับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการปรับตัวของนิสิตชั้นปีที่ 1
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิจัย เทคนิคการเผยแพร่ผลการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการการประกวดพัฒนาข้าวจากข้าวหอมมะลิบรรจุถุง อคส. ให้กับนิสิตชั้นปี 3 - 4
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและแผนธุรกิจ โครงการนวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคม
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3
นิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Campus Challenge 2019 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ ปฐมนิเทศก่อนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (WBL)


หน้าที่ :