TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยวิธี Vedio Conference
โครงการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยวิธี Vedio Conference
นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม S105 จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ สัมมนาหลังฝึก Work-Based Learning -WBL
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาสำหรับนิสิต MT รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน
สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการชายหาดเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดำเนินการสอบปากเปล่างานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรม International Internship Workshop
หลักสูตรการตลาด จัดโครงการ Event Marketing สำหรับนักการตลาด
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการเรียนรู้ววิสาหกิจชุมชนสวนตาเหน่ง และโครงการเรียยรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สวนตาเหน่ง
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “เติมสี แต้มฝัน ปันรักให้น้อง”
นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอโครงร่างวิจัย
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตหลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการถอดบทเรียนการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเยี่ยมชมกิจการ
คณบดีร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันทักษิณศึกษา" และ ชมกิจกรรมนำเสนอผลการเรียนรู้ รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น


หน้าที่ :