TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร นิเทศฝึกงานหลักสูตรการตลาด ภาคเรียน 2/2563
สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยรุ่นที่ 6
ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียน 2/2563
คณบดีและบุคลากร ร่วมแสดงความเสียใจกับอาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการชุมชนหลังสถานีรถไฟสงขลา
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ “โอกาสและความสำเร็จของผู้ประกอบการ e-commerce ในยุคโควิด-19”
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกงานผ่านระบบออนไลน์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมออนไลน์หลักสุตรธุรกิจเพื่อสังคม SE101
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริหารผลงานด้วยแนวคิด OKRs"
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ “Smart SPSS for Speedy Analysis พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
คณบดีเข้าร่วม “พิธีทำบุญอาคารสืบสานคุรุคารวะ “
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ นิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมนิสิตสหกิจศึกษา ผ่านระบบ webex เพื่อสอบถามผลกระทบและการปรับตัวในช่วงสถานการณ์ covid-19 การนิเทศสหกิจ และความคืบหน้าการจัดทำประเด็นศึกษา/งานวิจัย
นิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-การออกแบบชีวิตด้วยวิธีคิด และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนิสิต ชั้นปีที่3
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษาต่อ และรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ รร.มหาวชิราวุ
คณบดี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและทําบุญอาคาร 50ปี วศ  มศว มทษ


หน้าที่ :