TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย บ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการการตลาดการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด: การทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมกับทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมพบครูแนะแนว
สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัย รุ่นที่ 5
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ จัดโครงการการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ
โครงการอบรมเตรียมวิทยากร หลักสูตร SE101 ผู้ประกอบการเพื่อสังคม Train the Trainers and Team Based Teachin
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ในการอภิปราย ภายใต้โครงการ IMT-GT UniNet Mobility Virtual Teen-Talk Project Series 3
นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4 ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”
โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้น
โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ในการกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้น
คณบดีเข้าร่วมพิธีไหว้ครู “กตัญญุตา น้อมมาลา บูชาครู”
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2563
นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมนำเสนอในโครงการ "Teen Talk Project Series 2"
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดทำกระเป๋าผ้าและหน้ากากผ้าให้กับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :