TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมแนะนำหลักสูตรในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนว
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้องโรงเรียนบ้านควนกบ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการ Study Excursion
อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นกรรมการประเมิน ระดับคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ IQA ของหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นประธานประเมินระดับคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ IQA หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรการจัดการการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณบดีและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ "MTรวมใจคิด ปลูกจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์หาดสมิหลาบ้านเรา"
โครงการ "แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และการสำรวจข้อมูลป้อนกลับ"
โครงการ Modern HRM from Now to Next :เตรียมพร้อมสู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่จากปัจจุบันสู่อนาคต
โครงการ IBEP workshop
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Research Methodology
โครงการ TSU – Universitas Syiah Kuala Seminar
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ DIGITAL MARKETING "สร้างธุรกิจให้ปังด้วย DIGITAL MARKETING ยุค 5G" เพิ่มยอดขาย 8 หลักต่อเดือน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ อาจารย์ณฌา ขวัญมณี เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ
สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น "ธุรกิจกาแฟขี้ควาย" จากภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลก
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ : การเล่นบทบาทสมมติมัคคุเทศน์นำเที่ยวสวนสัตว์สงขลา


หน้าที่ :