TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการความรู้เบื้องต้นการทำวิจัย รุ่นที่ 3
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัด "โครงการ MT อ้อมกอดแห่งรัก"
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการบุคลากรและนิสิตทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน สาขาเศรษฐศาสตร์
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562
คณบดีและผู้บริหารคณะฯ เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
คณบดีและผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมงานปฐมโอวาทนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการสัมมนาส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ (สาขาบริหารธุรกิจ) กับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ รุ่นที่ 9
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนประชากรผู้สูงอายุโลก ปี 2558 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ปัจฉิม ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ให้โอวาทแก่นิสิตในงานปัจฉิมนิเทศ : โอกาสดีมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561


หน้าที่ :