TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Go Pro With Modern Trade To AEC Episode 2
นิสิตสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการ ในกิจกรรมฝ่ายวิชาการสัญจร
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ รุ่นที่ 2
นิสิตสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand Accounting Challenge 2019
นิสิตหลักสูตรการประกอบการและการจัดการเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ด้านการประกอบการและการจัดการ
โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามแนวทาง EdPex
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ มาสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการ Marketing Plan Contest by A.P. Honda Retro Street
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ออกแนะแนวการศึกษาระดับ ปวส เพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี(2 ปีต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการการนำเสนองานวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการให้ความรู้แก่เด็กๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ออกนิเทศฝึกงานนิสิตในช่วงเดือนธันวาคม 2561
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการความรู้เบื้องต้นการทำวิจัยรุ่นที่ 2
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
คณบดีเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารกิจการนิสิต
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สืบสานประเพณีไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้ประสบความสำเร็จ


หน้าที่ :