TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563
External seminar on “Financial Planning for Young Economists”
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ จัดโครงการ Gen Z and New Business are being in the Digital World
นิสิตในหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เข้าร่วม โครงการ Exploring a working life in the UK for enhancing lifelong learning skills
หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการจัดโครงการ Thinking Skill for Innovation
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ได้รับความกรุณาจาก Major Cineplex Group ในการจัดกิจกรรม Major Link to You@TSU
หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการจัดโครงการ "บริหารการขายออนไลน์ยังไงให้ปังในช่วงโควิด"
หลักสูตรการจัดการค้าสมัยใหม่ และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการ SAR Lesson Learned สัมมนาเพื่อทบทวนการดำเนินงาน และการป้อนข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่า
Internal seminar “How to trade in the stock market for neophytes”
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมเคารพศพและสวดอภิธรรม
International Seminar on Pakistan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Art) และการวางกลยุทธ์ด้าน Big Data (Big Data Strategy)
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ เข้าร่วมประชุม กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรการประกอบการและการจัดการ จัดโครงการ การสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของนิสิตหลักสูตรการประกอบการและการจัดการ
หลักสูตรการประกอบการและการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย
Calculus tutorial for Economics Freshies
International seminar on Malaysia
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ได้จัดโครงการ การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยรุ่นที่ 7
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด : การเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด: การวิเคราะห์เชิงอนุมาน


หน้าที่ :