TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่จะออกฝึกประสบการ์วิชาชีพ และฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน กรอกข้อมูล
การผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561
ปฏิทินการดำเนินงานรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS
ให้นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งภาคปกติและสมทบ ตอบแบบสำรวจ
ขอเชิญชวนผู้สนใจและนับถือพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ..ให้นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรต่อเนื่องรหัส 61 ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ กรอกข้อมูล
ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ U Pow Digital Idea Challenge Season 3
ประกาศ ขอให้นิสิตที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการ
ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Innovative Startup
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า วศ มศว ม.ทักษิณ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของศิษย์เก่า
ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560
ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจที่ต้องการออกฝึกสหกิจศึกษา และประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูล


หน้าที่ :