TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศค่าระดับขั้น (เกรด) แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิตในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
รายชื่อนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนค่าอินเทอร์เน็ตให้ได้เนื่องจากไม่มีบัญชีพร้อมเพย์
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) ขอเชิญนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมหลักสูตร Future Leader Development Program (FLP) หรือเถ้าแก่น้อยโลตัส
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2565
ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 แต่ยังไม่มีผลสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขอให้น้องๆ ที่จบปีการศึกษา 2563 ทุกคน ตอบสอบถามภาวะการมีงานทำ
ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
การเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของบุคลากรและนิสิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) สำหรับนักศึกษา
ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายด้านบริหารธุรกิจ 5 สถาบัน จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2564
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ASP 2021)
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติออนไลน์ 2021 (IYF World Camp)


หน้าที่ :