TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวปาเลสไตน์และโอมาน
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ขอให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal
ให้นิสิตตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)อย่างไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2562
ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3-2562
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)อย่างไม่เป็นทางการ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)อย่างไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต เรื่อง จองห้องพักและกำหนดชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า นิสิตชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2563
ขอความร่วมมือนิสิตทุกคนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการบริการของมหาวิทยาลัย
ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน
ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ของรัฐบาลฮังการี
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต เรื่องจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1-5 ผู้ประสงค์จะเข้าพักในภาคเรียนที่ 2/2562
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ สำหรับนิสิตระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตฯ ภาคเรียนที่ 2 /2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :