TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2561
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
สำหรับผู้สนใจเรียน หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สามารถสมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ SEED 2019
ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูลและอัฟเดทข้อมูลศิษย์เก่า
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ สำหรับนิสิตระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตฯ ภาคเรียนที่ 1 /2562
รับสมัครรายชื่อนิสิตเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร “Creating Great Future Leaders” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562
รับสมัครนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
ประกาศ..ให้นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรต่อเนื่องรหัส 60 และ 61 ที่ออกฝึกภาคปฏิบัติ กรอกข้อมูล
ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน
ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ สำหรับนิสิตระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตฯ ภาคฤดูร้อน /2561
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายตอบแบบสอบถาม
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่จะออกฝึกประสบการ์วิชาชีพ และฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน กรอกข้อมูล
การผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561


หน้าที่ :