TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ สำหรับนิสิตระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตฯ ภาคเรียนที่ 2 /2562
Grab Thailand ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาดกับ Grab
ขอเชิญร่วมสัมมนา DIGITAL MARKETING เพิ่มยอดขาย 8 หลักต่อเดือน
ผลการตัดสินรางวัลประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 10
คำเตือน...10 พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตการสอบ
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2561
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
สำหรับผู้สนใจเรียน หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สามารถสมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ SEED 2019
ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูลและอัฟเดทข้อมูลศิษย์เก่า
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ สำหรับนิสิตระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตฯ ภาคเรียนที่ 1 /2562
รับสมัครรายชื่อนิสิตเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร “Creating Great Future Leaders” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562
รับสมัครนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
ประกาศ..ให้นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรต่อเนื่องรหัส 60 และ 61 ที่ออกฝึกภาคปฏิบัติ กรอกข้อมูล
ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน
ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ สำหรับนิสิตระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตฯ ภาคฤดูร้อน /2561
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายตอบแบบสอบถาม


หน้าที่ :