TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
รับสมัครรายชื่อนิสิตเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร “Creating Great Future Leaders” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562
รับสมัครนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
ประกาศ..ให้นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรต่อเนื่องรหัส 60 และ 61 ที่ออกฝึกภาคปฏิบัติ กรอกข้อมูล
ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ สำหรับนิสิตระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตฯ ภาคฤดูร้อน /2561
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายตอบแบบสอบถาม
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่จะออกฝึกประสบการ์วิชาชีพ และฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน กรอกข้อมูล
การผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561
ปฏิทินการดำเนินงานรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS
ให้นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งภาคปกติและสมทบ ตอบแบบสำรวจ
ขอเชิญชวนผู้สนใจและนับถือพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ..ให้นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรต่อเนื่องรหัส 61 ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ กรอกข้อมูล
ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ U Pow Digital Idea Challenge Season 3
ประกาศ ขอให้นิสิตที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการ


หน้าที่ :