TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
การเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของบุคลากรและนิสิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) สำหรับนักศึกษา
ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายด้านบริหารธุรกิจ 5 สถาบัน จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2564
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ASP 2021)
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติออนไลน์ 2021 (IYF World Camp)
การเข้าฉีดวัคซีนของนิสิตระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อนิสิตให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC
แจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชากฎหมายธุรกิจ
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2563
ขอเชิญส่งผลงานเข้าพิจารณารางวัลผลงานเด่นด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการทำแบบทดสอบ TSU-TEP
ขอให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563


หน้าที่ :