TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายด้านบริหารธุรกิจ 5 สถาบัน จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2564
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ASP 2021)
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติออนไลน์ 2021 (IYF World Camp)
การเข้าฉีดวัคซีนของนิสิตระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อนิสิตให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC
แจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชากฎหมายธุรกิจ
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2563
ขอเชิญส่งผลงานเข้าพิจารณารางวัลผลงานเด่นด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการทำแบบทดสอบ TSU-TEP
ขอให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศ...ให้นิสิตที่ค้างส่งทรัพยากรสารสารเทศและค้างจ่ายค่าปรับส่งเกินกำหนด ติดต่อ สำนักหอสมุด
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวปาเลสไตน์และโอมาน
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ขอให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal
ให้นิสิตตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563


หน้าที่ :