TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน
ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ของรัฐบาลฮังการี
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต เรื่องจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1-5 ผู้ประสงค์จะเข้าพักในภาคเรียนที่ 2/2562
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ สำหรับนิสิตระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตฯ ภาคเรียนที่ 2 /2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลจำนวนรับนิสิต TCAS 2563
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ สำหรับนิสิตระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตฯ ภาคเรียนที่ 2 /2562
Grab Thailand ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาดกับ Grab
ขอเชิญร่วมสัมมนา DIGITAL MARKETING เพิ่มยอดขาย 8 หลักต่อเดือน
ผลการตัดสินรางวัลประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 10
คำเตือน...10 พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตการสอบ
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2561
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
สำหรับผู้สนใจเรียน หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สามารถสมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ SEED 2019
ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูลและอัฟเดทข้อมูลศิษย์เก่า


หน้าที่ :