คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี กลับหน้าหลัก
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชี
   

 

 

ชื่อหลักสูตร บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชาบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี Bachelor of Accountancy Program
ชื่อเต็ม (ไทย)         บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)            บช.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     Bachelor of Accountancy 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)        B.Acc

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 หมวดที่ 3 ข้อ 10 และข้อ 11 (ภาคผนวก ง)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

คำนิยาม
สาขาวิชาการบัญชี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทฤษฎี และมีทักษะจากการฝึกปฏิบัติ เพื่อฝึกให้เป็นผู้เชียวชาญทางด้านการบัญชี ที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มุ่งให้บัณฑิตมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าเป็นงานทำบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน สอบบัญชี ตรวจสอบภายใน บัญชีภาษีอากร วางระบบบัญชี และอื่นๆ และมีศักยภาพที่ก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

จุดเด่นของหลักสูตร
เชี่ยวชาญทฤษฎี มีทักษะปฏิบัติ จบแล้วทำงานได้หลากหลายอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลักสำเร็จการศึกษา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการทำบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านบัญชีบริหาร
4. ด้านการภาษีอากร
5. ด้านการวางระบบบัญชี
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
7. ด้านการตรวจสอบภายใน
8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
9. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์หลักสูตรhttp://www.ecba.tsu.ac.th/ac/