คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
สำหรับนิสิตปัจจุบัน
ระบบงานทะเบียน
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน
วิชาการศึกษาอิสระ(IS)
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการศึกษา
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) กลับหน้าหลัก
    สาขาวิชาการบัญชี (0702...)
   

ภาคเรียนที่ 1/2562

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2561

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )


ภาคเรียนที่ 2/2561

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2561

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2560

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2560

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2560

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2559

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2559

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2559

>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2558

 


ภาคเรียนที่ 1/2558

 

 


ภาคเรียนที่  2/2557

 

 

 

 


ภาคเรียนที่  1/2557