คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
สำหรับบุคลากร
สารสนเทศภายใน
โครงการพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มต่างๆ
ระบบจองห้อง
ระบบตรวจสอบงบประมาณ
แบบแจ้งความประสงค์การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)
ระบบติดตามงานวิจัย
ข้อมูลสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
สารสนเทศภายใน กลับหน้าหลัก
    งานวิจัย
   
  • ข้อมูลเผยแพร่ 

              1. จรรยาบรรณนักวิจัย

  • บทความวิจัย

             1. Estimating Willingness to Pay for the Use of Biodiesel Fuel from Paired Comparison Approach: The case of Bangkok, Thailand
             2. การผิดนัดชำระหนี้ของครัวเรือน : กรณีศึกษา อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
             3. การพัฒนาที่ยั่งยืนของตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
             4. การประเมินความเต็มใจจ่ายต่อโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
             5. การประเมินต้นทุนเชื้อเพลิงในการเดินทางระหว่างเส้นทางท่าแพขนานยนต์สงขลาและเส้นทางสะพานติณสูลานนท์
             6. การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลโรคถุงลมโป่งพอง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลา
             7. การเปรียบเทียบบทบาทของพรรคการเมืองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรายจังหวัดของประเทศไทย
             8. การศึกษาการขนส่งทางบกสาธารณะและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบจำลองการเดินทางชนิดแรงดึงดูด ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
             9. การศึกษาความยากจนของครัวเรือนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
           10. ขยะ : อุปสรรคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต
           11. ความเต็มใจจ่ายในการฟื้นฟูคลองสำโรง จังหวัดสงขลา
           12. ต้นทุน-ผลตอบแทน และการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจพุทธพาณิชย์ของชุมชนรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
           13. ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด
           14. ผลกระทบของดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจโลกต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในกลุ่มอาเซียน
           15. ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่การท่องเที่ยวภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสงขลาและสตูล)
           16. มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพังทลายชายฝั่งจากป่าชายหาด กรณีหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา
           17. รูปแบบและผลตอบแทนจากการประกอบการของผู้ค้ารายย่อยในตลาดกิมหยง
           18. ลักษณะของธุรกิจและความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           19. โลจิสติกส์ย้อนกลับในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
 

  • รายงานวิจัย
  • ทำเนียบการวิจัย วช
  • องค์ความรู้จากงานวิจัย
  • ประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัย

           1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.