คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
 
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก
    คณะกรรมการประจำคณะฯ
   
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ตำแหน่ง   : ประธาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1800
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : wassana@tsu.ac.th
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1802,1829
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : dpinit@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1808
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : orachan_s@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1801,1831
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : nitchakarn156@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : thanawit_dome@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : saowalak137@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1824
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : wannaporntsu@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
  อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1801,1831
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : tichatri@gmail.com
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  ผู้ช่วยศาตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : bussagone@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1823
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : s_petchmanee@hotmail.co.th
[ ประวัติเพิ่มเติม ]