คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
 
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก
    ผู้บริหารและบุคลากร
   
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ตำแหน่ง  : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1800
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : wassana@tsu.ac.th
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
ตำแหน่ง  : รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1802,1829
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : dpinit@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ตำแหน่ง   : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1808
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : orachan_s@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1801,1831
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : nitchakarn156@gmail.com
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง  : ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : thanawit_dome@hotmail.com
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
   
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง  : ประธานสาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : saowalak137@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ตำแหน่ง  : ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1824
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : wannaporntsu@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  

 

     
อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
สาขาวิชาการตลาด
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์จิราพร คงรอด
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ประวัติเพิ่มเติม ] 
     
 
รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย
ประธานหลักสูตร MBA/DBA
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
สาขาวิชาการบัญชี
ประวัติเพิ่มเติม ]
รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
     
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
สาขาวิชาการบัญชี
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประวัติเพิ่มเติม ] 
     
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
สาขาวิชาการตลาด
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
สาขาวิชาการบัญชี
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ. ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
สาขาวิชาการบัญชี
ประวัติเพิ่มเติม ] 
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
   
ผศ. ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
หลักสูตร MBA/DBA
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
อาจารย์ศรัณยา อิสรรักษ์
สาขาวิชาการบัญชี
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
สาขาวิชาการบัญชี
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
[ ประวัติเพิ่มเติม ] 
     
   
ผศ. ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
ผศ. ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
หลักสูตร MBA/DBA
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
สาขาวิชาการตลาด
ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ. ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
หลักสูตร MBA/DBA
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
ผศ. ดร.อนุวัต สงสม
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
สาขาวิชาการตลาด
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
     
     
     
     

 

   
  นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
ตำแหน่ง  : หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1823
E - Mail   : s_petchmanee@hotmail.co.th
   
  นางธรรญชนก ขนอม
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1815
E - Mail   : nuk_nuk21@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  นางสาวบงกช แก้วคีรี
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1816
E - Mail   : mixer_47@hotmail.com
   
  นางนานีญา โต๊ะเส็น
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1817
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : sow_naneeya@hotmail.co.th
   
  นายกมล สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง  : นักวิชาการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1812
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : kamon2626@hotmail.com
   

 
นายอนุกูล ศรีวรรณ
ตำแหน่ง  : นักวิชาชีพ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1805
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : anukoon@tsu.ac.th
   
  นางสาวเสาวรส สุดตะนก
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1805
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : oojoylove@hotmail.com
   
   
  นายจีราวัฒน์ ไชยศรี
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1820
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : jeerawat06686@hotmail.com
   
  นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม
ตำแหน่ง  : นักวิชาการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1807
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : sachadamisa02@outlook.com
   
นางศิริจันทร์ ภักดี
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1826
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : sirichan.p@tsu.ac.th
   

นางสาววาสนา มรรคคงคา
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1811
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : wassana_ple88@hotmail.com