คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 30 มี.ค.66 ถึงวันที่ 31 มี.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการตลาดที่มีผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ในระดับหลักสูตร เป็นตัวแทนของหลักสูตรนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย
 
     

นิสิตสาขาวิชาการตลาดที่มีผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ในระดับหลักสูตร ทั้ง 4 คน ได้เป็นตัวแทนของหลักสูตรนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ตึก 18 ที่ผ่านมา  
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น 
ภาคบรรยาย 
1. นายธนาธีป แก้วถาวร 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์จารุมาศ เสน่หา 
ปฎิบัติงาน ณ  ศูนย์บริการ์NT หาดใหญ่2 
2. นางสาวปีย์วรา เตียวธาดากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ปฎิบัติงาน ณ  บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) 
ภาคโปสเตอร์ 
1. นางสาวเกษราพร สังเทระ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ปฎิบัติงาน ณ  ธนาคารออมสิน ภาค18
2. นางสาวภิมลพร พรหมดำ 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
ปฎิบัติงาน ณ  บริษัทนารายทรัพย์ พัฒนา จำกัด