คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 มี.ค.66 ถึงวันที่ 31 มี.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ นิเทศการฝึกสหกิจฯ และ WBL
 
     

อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ นิเทศการฝึกสหกิจศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ (WBL) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคสมทบ ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2566