คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 10 มี.ค.66 ถึงวันที่ 31 มี.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย ออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 9
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย ออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 

โดยในครั้งนี้นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการชั้นปีที่ 4 ภาคสมทบ ได้พัฒนาผลงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ใช้ในธุรกิจการค้าและบริการ ซึ่งมีผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอถึง จำนวน 5 ผลงาน