คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ม.ค.66 ถึงวันที่ 31 ม.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

วันที่ 4 มกราคม 2566 ดร.พินิจ ดวงจินดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอประชุมปาริชาต