คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการ นำเสนอโครงร่างการวิจัย (Proposal) และประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคสมทบ
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการ นำเสนอโครงร่างการวิจัย (Proposal) และประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคสมทบ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565

ซึ่งเป็นการร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถพัฒนา Proposal เพื่อต่อยอดไปสู่การปฏิบัติการวิจัยในภาคเรียนถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรรวม 5 ท่าน ร่วมวิพากษ์ผลงาน ได้แก่
อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี อ.ดร.หรรษมน เพ็งหมาน และผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

โดยกิจกรรมนี้ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการรวม 67 คน และมีชิ้นงานรวม 33 ชิ้นงาน