คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 17 ต.ค.65 ถึงวันที่ 31 ต.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “Tax-Challenge 2022”
 
     

ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “Tax-Challenge 2022” จัดโดย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยทีมที่ 1 สามารถผ่านเข้าถึงรอบ 20 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย นางสาวเมธาวี เที่ยงสายสกุล นายธนัช  เหลืองนาคไพศาล และ นางสาวนูรีซัน กาเน๊ะ และทีมที่2 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นายพนุ ชมขวัญ นางสาวณัฐฌา จำปา และ นางสาวพุทธรักษา แซ่หลี และมีอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ศรัณยา อิสรรักษ์ และ อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์