คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13
 
     

นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผลงานวิจัยของนิสิตเข้าร่วมนำเสนอกว่า 9 ผลงาน ควบคุมและให้คำปรึกษาวิจัยโดย อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์