คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างนวัตกรรมด้วยความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking
 
     

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างนวัตกรรมด้วยความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีทักษะในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยอาจารย์จิราพร คงรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด