คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการ เรียนรู้ เท่าทัน ตลาดหลักทรัพย์
 
     

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการ เรียนรู้ เท่าทัน ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ การทดลองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ความรู้พื้นฐานของหุ้นสามัญ และการลงทุนแบบ Dollar Cost Average โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  และ คุณชญาภา รวิสกุลวงษ์ จาก Phillip Securities (Thailand)