คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-การออกแบบชีวิตด้วยวิธีคิด และการสร้างแรงบันดาลใจ
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-การออกแบบชีวิตด้วยวิธีคิด และการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถค้นหาตนเอง ออกแบบชีวิต และเตรียมความพร้อมในการค้นหาสถานประกอบที่ส่งเสริมความสำเร็จและอาชีพในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง หัวหน้าสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เป็นวิทยกร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564