คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการ "นำเสนองานวิจัยออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์"
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการ "นำเสนองานวิจัยออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอกว่า 4 ผลงาน  ซึ่งงานนี้นอกจากนิสิตจะได้เผยแพร่ผลงานวิจัยแล้วยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถือเป็นการบูรณาการผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เห็นผลลัพธ์ความสำเร็จของผู้เรียนอย่างชัดเจน