คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการออกฝึกสหกิจศึกษา การประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาสหกิจศึกษา การจัดทำโครงร่างรายงาน การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์นิเทศ พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา ประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการฝึกสหกิจ ส่งเสริมให้นิสิตในชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมที่จะได้ออกฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการจริง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564