คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ย.64 ถึงวันที่ 30 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
 
     

ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

*** ในกรณีที่นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้คะแนนของอาจารย์ ให้นิสิตติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
ภายใน วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564  เวลา  17.00  น. ***

ดูค่าระดับขั้น(เกรด)