คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 
     

นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
โดยกิจกรรมดังกล่าว มีผลงานวิจัยของนิสิตเข้าร่วมนำเสนอกว่า 11 ผลงาน ควบคุมและให้คำปรึกษาวิจัยโดย อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ และ อ.ดร.ณลักขณา โลหะวิจารณ์