คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการมองโลกทัศน์จากกรณีศึกษา
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการมองโลกทัศน์จากกรณีศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาแบบอย่างการดำเนินธุรกิจในมิติต่าง ๆ ขององค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในโลกแห่งการค้าสมัยใหม่ 
กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คุณกุสุมา เทพหัสดิน ณ อยุธยา บริษัท บีทีเอส กร๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)