คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 CASNIC 2021
 
     

นิสิตสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 CASNIC 2021 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 6 ผลงานโดย นางสาว วชิรญาณ์ ทองพัฒน์   นายธีรภัทร แซ่ลิ่ม นางสาวศศิวิมล สิทธิเดช นางสาววรดา หมัดอุหมาด นางสาวอาวาตีฟ ดาโอะ นายซอบรี มาหะมะยูโซะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นที่ปรึกษา