คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ”
 
     

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  ผ่าน Webex Meeting      
โดยคณาจารย์ได้ชี้แจงแนะนำให้คำปรึกษาแก่นิสิตพร้อมตอบคำถามต่างๆ ในประเด็น
       -มคอ 4 เอกสารต่างๆในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
      -การบันทึกประจำวันของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
       -การจัดทำและการส่งมอบรายงาน ผลงาน หรือโครงการ ให้กับสถานประกอบการและคณาจารย์ 
       -การนำเสนอ รายงานและผลงานหรือโครงงานด้วยทางวาจาให้แก่คณาจารย์         
       -การถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์นิเทศในการนิเทศงานที่ผ่านมา
       -การแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
       
นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาฯได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า 2 ท่านมาเป็นวิทยากร คือ นายณัฐพล ไพยสิทธิ์ และนางสาวณัฐกานต์ เหลาแตว มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4  โดยมีประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
- การปฏิบัติตนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา   
- การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และ การทำงานเป็นทีม 
- การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- เทคนิคการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อคิดดีดีจากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ