คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ต.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอียด