คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการ "เตรียมพร้อมสู่โลกกว้างอย่างมืออาชีพ"
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการ "เตรียมพร้อมสู่โลกกว้างอย่างมืออาชีพ" เมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตให้เหมาะสมต่อการเป็นนักการจัดการอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณกุสุมา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่มาช่วยปรับบุคลิกภาพของนิสิตเราให้มีความพร้อมต่อการทำงานในโลกแห่งการค้าสมัยใหม่ด้วยค่ะ