คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์  หัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่
 
     

รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์  หัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่ เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ งานนี้มีผลงานของนิสิตเข้าร่วมนำเสนอ รวม 2 ผลงาน