คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Art) และการวางกลยุทธ์ด้าน Big Data (Big Data Strategy)
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Art) และการวางกลยุทธ์ด้าน Big Data (Big Data Strategy) วันที่ 5 กันยายน 2564 เพื่อสร้างและส่งเสริมความเข้าใจการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ก่อให้เกิดทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพ