คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ เข้าร่วมประชุม กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ เข้าร่วมประชุม กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ในประเด็นแผนงานการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน  (Class to Work Platform)