คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 29 ก.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เคพีเอ็มคอนซัลท์ติ้ง จำกัด รับนิสิตสาขาการบัญชีเข้ารับการฝึกงาน
 
     

บริษัท เคพีเอ็มคอนซัลท์ติ้ง จำกัด 
รับนิสิตสาขาการบัญชีเข้ารับการฝึกงาน

รายละเอียด