คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 16 ก.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา อาจารย์​ ดร.โกมลมณีเกตพันธ์และอาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์และสินค้าออนไลน์
 
     

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา อาจารย์​ ดร.โกมลมณีเกตพันธ์และอาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์และสินค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่  21-25 มิถุนายน 2564 ให้กับผู้ประกอบการด้านการขายสินค้า ผู้สนใจทั่วไป และผู้ได้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) จัดอบรมโดยสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน