คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.64 ถึงวันที่ 31 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
 
     

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564