คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA เพื่อสังคม
เริ่มแสดง :: 30 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การใช้หลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบสังคมในการบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การใช้หลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบสังคมในการบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี จ.พัทลุง