คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 15 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ และ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาค รายวิชาเศรษฐศาสตร์ (ส22104 สังคมศึกษา 4)
 
     

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ และ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาค รายวิชาเศรษฐศาสตร์ (ส22104 สังคมศึกษา 4) ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน ณ ห้องเสม็ดแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล